תנאי שימוש

תקנון האתר
כללי
אתר האינטרנטwww.learhotel.co.il  הינו אתר המספק מידע על מלון ליר סנס ומסעדת אברטו וכן מאפשר רכישת חבילות נופש, חבילות ספא והזמנות למסעדה. האתר הינו בבעלות צ. ליר הוטל ניהול ואחזקות בע"מ, כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם הנכנס לאתר (להלן: "הרוכש"), מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעילו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

בעלות ושמירה על זכויות
צ. ליר הוטל ניהול ואחזקות בע"מ ח.פ. 512123720 ,מרחוב שכביץ 5 גדרה  (להלן: "מלון ליר סנס") זכות יוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב של מלון ליר סנס.
בנוסף, הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצגים באתר זה (באופן קולקטיבי "סימן מסחרי"), רשומים כזכות יוצרים של מלון ליר סנס. אף חלק באתר זה אינו מרמז על אישור או זכות להשתמש בסימן מסחרי ללא אישור בכתב מאת מלון ליר סנס. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באורח בלעדי למלון ליר סנס. מלון ליר סנס שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.

תנאי השימוש באתר
כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי קארד, דיינרס קלאב, אמריקאן אקספרס, ישראכרט ומסטרקרט. הרוכש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות. ההזמנה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא תתאפשר השלמת הזמנה באתר ללא הזנת פרטי כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי מועברים להבטחת ההזמנה בלבד. חיוב הכרטיס יתבצע במלון. שימוש לא חוקי באתר זה או במידע המופיע באתר מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.
מלון ליר סנס שומר על זכותו לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מעת לעת. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בעיר רחובות בלבד.

פרטי רוכש השירותים
בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: "פרטי הרכישה"). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר. מלון ליר סנס לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים, באמצעות האתר. הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית.
נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 
ביצוע הזמנה
ביצוע הזמנה ייעשה על ידי הזנת המערכת בפרטי הרכישה.
1.ביצוע הזמנה באמצעות כרטיס אשראי.
פרטי כרטיס האשראי המוזנים הם לשם הבטחת ההזמנה בלבד. בעת סיום הזנת פרטי כרטיס האשראי יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את הזמנתו. על הרוכש להדפיס הודעה זו להביאה למלון ולהציגה בקבלה. אישור ההזמנה בצורה זאת הוא אוטומטי, חיוב כרטיס האשראי בפועל, יבוצע עם ההגעה למלון.
2."למען הסר ספק, בעת ביצוע ההזמנה במלון ליר סנס, אתה נותן את הסכמתך לקבלת דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי דואר בעלי אופי מסחרי/פרסומי, וזאת בכל דרך התקשרות שנמסרה על ידך. בנוסף, אתה רשאי, בכל זמן, להודיע למלון ליר סנס כי אינך מעוניין לקבל כל דואר אלקטרוני, ע"י שליחת הודעה ל: [email protected]

חברי מועדון לקוחות
רוכש אשר הצהיר על חברותו במועדון הלקוחות של מלון ליר סנס/ מסעדת אברטו : יזכה להטבה, המוענקת לחברים במועדון, בעת הזנת פרטי הרכישה. הרוכש מחויב להציג בעת הגעתו למלון את כרטיס ההטבה בפני פקיד הקבלה כאסמכתא לזכאות להנחה אותה קיבל בעת ביצוע ההזמנה. היה ולא היה ברשות הרוכש כרטיס ההטבה כנ"ל בעת ההגעה למלון, תבוטל הנחתו והוא יחויב בתשלום מחיר מלא על פי המחירון התקף באותה עת.
הרישום למועדון מהווה הסכמה לקבלת דיוור פרסומי והצעות מיוחדות

מדיניות ביטול הזמנות
ביטול הזמנה יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו, לאחר שהמזמין ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שקיבל אישור ממלון ליר סנס על תנאי העסקה.
יובהר כי על כל ביטול של הזמנה להיעשות בכתב באמצעות אחת מהחלופות הבאות: שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]  או שליחת פקס למס' 08-6680089 או אישורו בכתב של הנציג הטלפוני לבקשת המזמין בפנייה טלפונית למרכז ההזמנות בטלפון: 08-6680088.

חדרים במלון:        
  ניתן לבטל/לשנות עד 72 שעות לפני תאריך ההגעה ללא דמי ביטול. כל ביטול/שינוי פחות מ-72 שעות יהיה בחיוב של 150 ש"ח. כל ביטול/שינוי פחות מ 24 שעות לפני תאריך ההגעה יהיה בחיוב של 100% מסך ההזמנה.

 

ספא:
ניתן לבטל/לשנות טיפולי ספא עד 48 שעות לפני תאריך ההגעה ללא חיוב. כל ביטול או שינוי פחות מ-48 שעות לפני תאריך ההגעה, יהיה בחיוב מלא של 100% מסך ההזמנה.


** במידה ומדיניות הביטולים הרשומה באישור ההזמנה שונה ממדיניות ביטולים זו, היא תיקבע לפי הרשום באישור ההזמנה שנשלח ע"י המלון.
 
שינוי הזמנה על ידי המזמין
כל שינוי בהזמנה, יתבצע מול מרכז ההזמנות של מלון ליר סנס בלבד , בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו.
בקשה לביצוע שינויים בהזמנה שנעשתה באתר, ניתן להגיש באמצעות פניה בהודעה בכתב בלבד (בדואר רשום, בפקס או בדואר אלקטרוני) שתשלח אל מרכז ההזמנות של מלון ליר סנס שכתובתו שכביץ 5 גדרה או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת:  [email protected] או באמצעות מס' פקס: 08-6680089 או באמצעות אישור בכתב של פרטי העסקה לאחר השינוי שישלח על ידי הנציג הטלפוני בהתאם לבקשת המזמין אשר פנה טלפונית למרכז ההזמנות של מלון ליר סנס בטלפון: 08-6680088.
שינה המזמין את הזמנתו בהתאם לאמור לעיל, התאריך הקובע לשינוי ההזמנה יהיה מועד קבלת המכתב ו/או הדואר האלקטרוני ו/או הפקס במחלקת ההזמנות במלון ליר סנס.
במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בישראל, ייחשב מועד השינוי יום העבודה הראשון שלאחריו.
לא תתקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב, חתום ומאושר בידי מרכז ההזמנות של מלון ליר סנס.
המזמין יישא בעלויות כל שינוי מבוקש במרכיבי ההזמנה כפי שימסרו לו ממרכז ההזמנות של מלון ליר סנס טרם ביצוע השינוי המבוקש.
מחירי השירותים המוצגים באתר משתנים מעת לעת.
במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים בפועל במלון ליר סנס, המחיר במרכז ההזמנות הוא המחיר הקובע.
היה והשתנו מחירי השירותים כתוצאה מעליית מחירים, תחול עליית המחירים על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם קיבלו אישור סופי ובכתב מנציגי מלון ליר סנס.
 
טיפולי ספא
הזמנת טיפולים בימים א'-ה' בין השעות 09:00-21:00
בימי ו'-שבת , בין השעות 09:00-14:30
יתכנו שינויים במגוון הטיפולים ומחיריהם.
נא להגיע 15 דקות לפני מועד תחילת הטיפול.
כל שינוי או ביטול בנוגע לטיפולי ספא שהוזמנו יכול להתבצע עד 48 שעות מראש, ביטול טיפול בטווח זמן קצר מ-48 שעות מראש יהיה בחיוב מלא של 100% מסך ההזמנה הכולל.
הכניסה למתחם הספא היא מגיל 18 ומעלה.
על חבילות הטיפולים אין כפל מבצעים והנחות נוספות.
כל המחירים כוללים מע"מ.
יש לחתום על הצהרת בריאות לפני השימוש במתקני הספא וקבלת טיפולים.
בריכת הספא בקומת הגג מחוממת (29 מעלות צלסיוס) ומקורה חלקית, שימוש במתקני הגג זמינים על פי מזג האוויר ועל בסיס מקום פנוי.
החמאם הטורקי בספא זמין לאורחים על בסיס מקום פנוי.
 
 תנאים והגבלות
1. מלון ליר סנס זכאי לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים. המתפרסמים באתר בכל עת.
2. המחירים נקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.
3. במקום בו נקובים המחירים בדולרים יחושב התשלום על פי השער היציג שנקבע לאותו יום על ידי בנק ישראל.
4. שהות הרוכש במלון תחל מיום ההזמנה בשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה. ניתן להישאר במלון עד השעה 13:00, לשימוש חופשי במתקני המלון והמסעדה, על בסיס מקום פנוי ובמידה ואין אירוע פרטי במקום.
5. כל עזיבה לאחר שעות אלה, בכל ימות השבוע, מחייבת אישור של הנהלת המלון בלבד ותחויב בתשלום.
6. אין כפל מבצעים.
7. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 לא יתאפשר במלון. הזמנת חדרים ואירוח במלון ליר סנס ובספא הינו למבוגרים מעל גיל 18 בלבד.
8. מספר המקומות מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
אמיתות הנתונים ביצוע ההזמנה כאמור מחייב הכנסת נתונים, יש להקפיד על אמיתות הנתונים. מלון ליר סנס אינו אחראי לטעות שתעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת המלון, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.
9. ההזמנה באתר הינה אישית, אי לכך לא ניתן לבצע מעל שתי הזמנות על אותו שם.
10. המחירים באתר הינם בשקלים ומיועדים לישראלים בלבד. הזמנת חופשה לתושבי חוץ, בעלי אזרחות זרה, במחיר דולרי/יורו, עפ"י מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה.
11. הכניסה למלון ולחדרי המלון מותרת לאורחים הלנים במלון בלבד. לא ניתן להכניס ספקים חיצוניים לחדרי המלון, כגון: צלמים, מעצבי שיער, מאפרים וכדומה.
 
 
מידע ותמונות באתר
באתר יימצא מידע מטעם מלון ליר סנס ומידע מטעם צדדים שלישיים. אין מלון ליר סנס אחראי על תוכנו ומהותו של מידע ובכלל זה פרסומות המצויות באתר. כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של הרוכש ו/או מודפסות על ידי הרוכש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.
קישורים
האתר מכיל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן: "האתר המקושר").
מלון ליר סנס מספק קישורים אלה לנוחיות המשתמש באתר בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע באתר המקושר או באתרים המקושרים לאתר המקושר, לתוקפם וחוקיותם. היה והמשתמש החליט לגשת לאתרים אלו, המשתמש עושה זאת על אחריותו בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר learhotel.co.il באתרים אחרים יש לפנות למלון ליר סנס לצורך קבלת אישור.
הגבלת אחריות
1. צ. ליר הוטל ניהול ואחזקות בע"מ ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הרוכש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.
2. מלון ליר סנס אינו אחראי לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנה.
3. מלון ליר סנס לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי רוכש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.
4. בכל שלב מלון ליר סנס רשאי להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של הרוכש לכל חלק שהוא באתר.

שינויים באתר
מלון ליר סנס יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, הכל ללא צורך להודיע על כך לרוכש מראש.